ادبیات فارسی
وبلاگ آموزش ادب فارسي 
قالب وبلاگ

جواب خودآزمایی های زبان و ادبیات فارسی2 عمومی دوره ی پیش دانشگاهی

خود ازمایی صفحه 87:               
جواب سوال 1:اسب سیاه :ابرهای تیره رنگ و باران زای بهاری       لؤلؤ تر : قطرات باران
جواب سوال 2:از تشبیه،استعاره،تشخیص وکنایه برای زیبا و جذاب نمودن توصیف حرکت شتابان ابرها وبارش باران استفاده کرده است.

جواب سوال3:مشک سیاه : سیاهی داغ درون گل لاله(داغ لاله)                     درّ ثمین : دانه های باران
جواب سوال 4:شاعر گل لاله را فرمانده  به حساب آورده است و به همین سبب برای او خرگاه در نظر گرفته است.سبزه ها را سربازانی معمولی و برای آنها خیمه آورده  است.
 
جواب  سوال 5: قالب مسمّط
 
جواب سوال 6:گویی بط سفید : تخیلی          مست و هوشیار: نمادین           راه بی نهایت: تخیّلی            
   
شب کویر :ترکیبی از تخیّلی _ نمادین                 سپیده آشنا: تخیّلی         

جواب سوال 7:هنگامی که با ذهن خلّاق و آفرینده،توصیفات زیباو مناسب و تصویرگری های دل پذیر و به جا را آنچنان با بیان خویش در آمیزد که در انتقال احساس و پیام و اندیشه ی خویش و هم سوسازی شنونده با فضایی که میخواهد بنویسد،به تنگنا و دشواری نیفتد و تنها با اطلاعات و آموخته ها تکیه نکرده، به تجربه های عاطفی و برقراری ارتباط با دنیای بیرون بپردازد.

خود آزمایی صفحه 91:

جواب سوال 1:کله خود سیمین : برف    کمربند آهنین : صخره های میانی کوه دماوند   
جواب سوال 2:ازبرف پوشیده بودن و ارتفاع کوه دماوند      
جواب سوال 3:زیرا مشت، نشانه اعتراض است و با دماوند سرد و خاموش تناسب  و سنخیّتی ندارد.
جواب سوال 4:زیرا نمی خواهد چشم ملّت تن به ذلت و خفقان داده  به دماوند بیفتد.
جواب سوال 5:ورم : برآمدگی کوه دماوند     کافور:برف     
جواب سوال 6:خفقان،اختناق،جلوگیری (سلب) آزادی بیان و ابراز عقیده و دوختن دهان آزادی خواهان
جواب سوال 7:خود شاعر = ملک الشعرای بهار     جواب سوال 8:آزادی خواهان جامعه ، خود شاعر،  مردم ،روشنفکران،مبارزان
جواب سوال 9:بیت های چهارم و پنجم // بیت شش و هفت

خودآزمایی صفحه 94:
جواب سوال 1:جغرافیای شهرها و روستاها و مناطق، اعتقادات مردم، مسائل اقتصادی، کشاورزی، جنگ، اخذ مالیات و عوارض، ساخت مسجد و...
          
جواب سوال 2:توصیف واقعی

جواب سوال 3:روی از سوی جنوب:به طرف جنوب     سه جانب او با آب دریاست : شبه جزیره است.
جواب سوال 4:خارج از شهر طرابلس، به  جز دوسه کاروان سرا (مشهد)،خانه ای به چشم نمی خورد.
جواب سوال 5:مشهد(در این درس) محل دیدار،مشاهده ومحل شهادت می باشد، مکانی بوده است مثل کاروانسرا که مسافران در آن جا اقامت داشته اند و با هم دیدار می کردند.
           
جواب سوال 6:تکرار فعل(شدیم،شدیم و...)//استفاده از جملات ساده و کوتاه // جابجایی اجزای جمله//صداقت در بیان//بیان جزییات          

جواب سوال 7:مسجد آدینه (جمعه )// وجه تسمیه:زیرا نماز جمعه را در این مسجد بر گزار می نمودند.
          
جواب سوال 8:خندق                   جواب سوال9:نایژه = نای +ژه = نای کوچک

 خود آزمایی صفحه 100:              
جواب سوال 1:بی باک ، صبور، قهرمان، بی نیاز از آب و خاک
             
جواب سوال 2:درخت بید         جواب سوال 3:خیال                     

جواب سوال 4:کشور سبز آرزوها، چشمه ی مواج و زلال نوازش ها،امیدها و ...،نزهتگه ارواح پاک

جواب سوال 5:امام علی //گریستن و درد دل کردن با چاه های بدر    
جواب سوال 6:حصار عبوس،پروانه ی شوق،کاسه فهم،لبخند نوازش،عقل بی درد،چهره پرماورا،و...    
جواب سوال 7:  حافظ  1- مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو

                         2- ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت / با من راه نشین بادهی مستانه زدند

جواب سوال 8:ماه (مهتاب)   
جواب سوال 9:زندگی شهری :شهر نشینان،نگاهی عالمانه و جزئی نگر به طبیعت و زندگی دارند، نگاهی بدون  احساس و عاطفه و تخیّل به همین  دلیل  از درک جاذبه ها و زیبایی  های  پدیده ها  عاجز هستیم.     
جواب سوال 10:(شبها)به قطره های درشت و تابناک باران ستاره، مصابیح آسمان.         
دکتر شریعتی ، ستارگان را مصابیح آسمان تصور نموده است.          
خود آزمایی صفحه 105:

جواب سوال 1:مدّ ت و فصل اقامت: یک ماه / در تابستان ها // حیوانات آنان :چند خر و دو برابر آن سگ // سیاه چادرشان // شغل : زن ها(خوشه چینی ) // مردها (آهنگری)   
جواب سوال 2:از مازندران قومی می آورند و برنج و زغال (می آورند ) // پنیر می فرو شند و پشم (می فرو شند) // بلند قامت اند و پر کار و... (اند)   
جواب سوال 3:آب ریزان (او:آب )به علت وجود چشمه های فراوان در ده – افرازان(چون بربلندی قراردارد)    
جواب سوال 4:اطلاعات فروانی در ابتدا و انتهای درس:«ده روی سراشیبی تپه ای ... قرار گرفته، کوچه ها شیب تندی دارد، خانه های مسلّط بر یک دیگر است و... »

خود آزمایی صفحه 113:          
جواب سوال 1:می خواست به شیخ بو عبدالله یادآوری نماید گه تکبّر،انسان را به دوزخ می برد و نابود میکند. 
جواب سوال 2:حکایت پاک بازی                            جواب سوال 3:حکایت بهترین خلق         
جواب سوال 4:خطی بروی فرو نتوان کشیدن             جواب سوال5:حکایت انسان راستین          
جواب سوال 6:به شیوه ی عمل گرایانه و غیر مستقیم و بیانی کوتاه      جواب سوال7:بهتر است نسبت به خود بد بین باشم تا دیگران جواب سوال8        1-  فرو می راند     2-درآمیزد       3- فرو نتوان کشید    4- باز کنیم         
جواب سوال 9:در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد وبخردوبفروشد و در بازار در میان خلق، ستد ودادکند و زن خواهدو...
جواب سوال10:ریختن خاکستر از بام به دست زن یهودی بر سر پیامبر (ص)،وعکس العمل صبورانه ی حضرت  با آن فرد.

خودآزمایی صفحه 120:           
جواب سوال 1:ساده،فروتن،شکیبا
         
جواب سوال 2: همه چیز را گذران و در حال تغییر تلقی میکرد،از این رو از هیچ پیشامد جالبی زیاده  اظهار شادمانی نمیکرد و از هیچ حادثه سوئی هم شکایت نمی کرد.
   
جواب سوال 3:اگر کسی درویش شود و به کمال و اوج درویشی ننواند برسد، این فایده را دارد که خود را از گروه مردم عادی و دنیادوست  و تعلقات و مادّیات متمایز و جدا می سازد؛هم چون پرنده ای که وقتی از زمین به سمت  آسمان پرواز می کند، هر چند که به اوج آسمان نرسد  این خاصیت را دارد که خود را از دام جدا می نماید.
             
جواب سوال4:مولانا به خانواده اش این تسلی را میدادکه«وی دنیارا ازایشان دریغ نمیدارد بلکه آنها را از دنیا (تعلقات دنیوی)منع کند».
جواب سوال 5:حمله مغول و تاخت وتاز صلیبیان    جواب سوال 6:مبارزه و نزاع برای باقی ماندن(زنده ماندن)
جواب سوال 7:بینش مندی، چرا که معتقد است دانشمندی،پرداختن به علوم ظاهری است و کم ارزش است،ولی بینشمندی، کسب آگاهی، بصیرت و بینش درونی میباشد و دارای ارزش است.      
جواب سوال 8:مولانا دو تن را در حال نزاع دید. یکی به دیگری پرخاش می کرد که اگر یکی به من گویی،هزار شنوی. مولاناروی به دیگری کرد و گفت:هرچه خواهی به من گوی گه اگر هزار گویی یکی هم نشنوی.   
جواب سوال 9:نویسنده معتقد است که هردو، منادی یک حیات تازه برای تمام عالم  هستند، هر دو ساده زیست و متعقدبه پرهیز از توسل به خشونت و مخالفت زندگی حیوانی «تنازع برای بقاء» و پای مال کردن حقّ ضعیفان به دست قدرتمندان می باشند.      
جواب سوال 10: نه آیا باید شکرکنی که باز تو راکبی و تو مرکوب؟   
جواب سوال 11:قناعت به حداقل ضرورت / بی تعلقی و وارستگی     
جواب سوال 12:نثر زنده،گیرا، جذّاب، ساده و روان / بیان واقعیات زندگی مولانا بصورت داستان گونه

 خودآزمایی صفحه 125:         
جواب سوال 1:به سبب توکل و تکیه به خداوند و ایمان داشتن؛ به رضای خدا راضی بودن و تسلیم شدن در برابر خواست و اراده ی او
جواب سوال 2:پر رنگ و نگار، پرّان و نرم          
جواب سوال 3:تشرّع و عرفان / عشق و زندگی عملی / شوریدگی و عقل          
جواب سوال 4:سخن سعدی به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد . در زبان فارسی احدی نتوانسته است مانند او حرف بزند و در عین حال ، نظیر حرف زدن او را هر روز در هر کوچه و بازار می شنویم.           
جواب سوال 5:پیام داستان : اجتناب از روشهای دور از شأن انسان     
جواب سوال 6:رفتاری بین دویدن معمولی و راه رفتن       
جواب سوال 7:دامنه کلام و معنی به قدر کافی وسعت دارد به طوری که ندانستن مقداری لغت ،مانع از برخورداری خواننده نمی گردد.
جواب سوال 8:نویسنده با فروتنی وتواضع ، اشتباهات و خطا های خود را می پذیرد و معتقد است که جرئت و جسارت نویسندگی که در آغاز راه از خود نشان داده مانند وضعیّت  شخصی است که ناگزیر که در بیابانی گرم در فصل تابستان گرفتار آمده است و در دست آب سرد و گوارا دارد پس به ناچار آب را نو شیده است.هم چنین نویسنده اعتراف می کند که قدم در راهی گذاشته که سعدی آن را پیموده و خود بیماریست که کلام و سخن سعدی درد او را درمان کرده است.

خود آزمایی صفحه 128:         
جواب سوال 1:یکی از فرقه های صوفیه است که خود را پیرو «محمد نقشبند بخارایی» عارف برزگ قرن هشتم میدانند که در هند و چین وترکستان و کردستان ایران پیروانی داشته اند.       
جواب سوال 2: 1- به سبب وطن خود     2- به سبب ارادتی که به شیخ احمد جام داشت
جواب سوال 3:انسان به بهره از عشق= حیوان     جواب سوال 4:خر (اولی )= معنی حقیقی                 خر (دومی )= استعاره از فرد بی بهره از عشق= مرد ساده لوح

خود آزمایی صفحه 134:            
جواب سوال 1: میرزا لباس راست وبر روی لباس عبایی میپوشید.یک چشمش پیچیدگی کمی داشت. گوشهایش سنگین و قدش متوسط بود با ریش نوک دار قرمز . سر را تماما می تراشید در تابستان  با پیراهن و زیر جامه بود. در زمستان نیم تنه ی برگ و پوستینی علاوه می کرد.    
جواب سوال 2:اگر این چاپ نویسی ها نبود، شیوه ی خاصّ نستعلیق کلهر از بین میرفت؛ چرا که خطاط های بعد از کلهر، از روی همین کتب چاپی ،خط او را اقتباس می کردند.          
جواب سوال 3:سادگی و روانی ، توصیف دقیق و جزئی ،ایجاز،کاربرد ترکیبات عامیانه      
جواب سوال 4:توصیف تراشیدن قلم و طرز مشق کردن میرزا کلهر      جواب سوال 5:شُر شُر، تیک تیک،خش خش،جیک جیک،وزوز

جواب سوال 6:بدون برداشتن قلم روی کاغذ، یک کلمه را می نوشت.                جواب سوال 7:کلاً- تمام کردن- امتناع          
جواب سوال 8:حساس به مسائل سیاسی و اجتماعی و انتقاد از انحرافات؛ رک و صریح بودن          
جواب سوال 9:   میرزا حسن خان پیرنیا = مشیرالدّوله ،      میرزا عباس خان = قوام الدّوله  و....    
جواب سوال 10:نشانه دقت و تمرکز فراوان – نفس نفس زدن         
جواب سوال 11:سخن شیرین، آهنگ را دیدن، خبر تلخ ، جیغ بنفش، فریاد تلخ                جواب سوال 12:خط شکسته نستعلیق

جواب خود آزمایی صفحه 147:               
جواب سوال1:عینک ،تعلیمی ،عصا      

جواب سوال2:راوی : خود نویسنده (اول شخص مفرد) زمان داستان:معاصر (حدود سال1311) مکان: شهر شیراز
جواب سوال3:او هرگز فراموش نمی کند . برای او لحظه ی عظیم و بزرگی بود؛ همین که عینک به چشم او رسید، ناگهان دنیا برایش تغییر کرد؛...
      
جواب سوال4:آنجا که برای اولین بار عینک پیر زن کازرونی را بر چشم می گذارد و دنیا برایش تغییر میکند.

جواب سوال5:زبان محاوره ای ، طنزوار بودن نثر                  جواب سوال6:سن و سال، صحنه ی نمایش، آفت گندم                   جواب سوال7:جونت بالا بیاد:جانت بالا بیاید        بچّه می خواستی زودتر بگی: بچه می خواستی زودتر بگویی
جواب سوال8:عینک _ میکروسکوپ و تلسکوپ

خودآزمایی صفحه 154:              
جواب سوال 1:یکی از شاگردان دبستانی(اول شخص)           جواب سوال2:حفظ زبان ملّی

جواب سوال3:اینجا آیا کبوتران را نیز مجبور می کنند سرود خود را به زبان بیگانه بخوانند
جواب سوال4:وطن دوستی، سربلندی و عزّت میهن ، دفاع از کشور و حفظ هویّت و زبان ملی
جواب سوال5:نظر شما؟!!       جواب سوال6:هنگامی که دشمن وطن را اشغال نموده است و مردم را مجبور میکنند که به زبان بیگانه سخن بگویند.
   
جواب سوال7:اندیشه آن که معلم فردا آنها را ترک می کند و دیگر او نخواهند دید.

جواب سوال8:هنگامی که تصمیم ناخوسایند و آزار دهنده ای برای کسی گرفته باشند .

خود آزمایی صفحه 161:              
جواب سوال1:علوم مختلف ملل مشهور وآثار تمام علمای طراز اوّل قدیم  از هندوستان گرفته تا اسکندریه و یونان در دسترس علمای اسلامی قرار گرفت و مسلمانان از راه مطالعه و تحقیق، با علوم یونانی و هندی و ایرانی و... آشنا شدند و آنها را با یکدیگر آمیختند.

جواب سوال2:شاگردان ایرانی مدرسه دارالفنون   
 
جواب سوال3: 1- بروز تحوّل از سبک کهن به سبک نیمایی و شعر سپید      2-رشد و بالندگی شعر معاصر       3- بیداری مردم           جواب سوال4:آن است که هیچ بخشی از صورت و معنی از بین نرود.         
جواب سوال5:ترجمه آزاد و روان ترجمه ای است که در آن، مترجم بیشتر به گیرنده ی پیام توجه دارد و تمایل ندارد ساخت های صوری و معانی نا آشنا را از زبان مبدا به زبان مقصد وارد کند. این ترجمه آسانتر خوانده می شود، اما این نگرانی وجود دارد که آنچه می خوانیم با چیزی که نویسنده گفته است، برابر نباشد.تفاوت ترجمه ی ارتباطی با ترجمه معنایی: در ترجمه معنایی مترجم        نمی خواهد از دنیای نویسنده فاصله بگیرد و کوشش می کند ساخت های زبان مبدا را وارد زبان مقصد کند ،از این رو این ترجمه را به راحتی نمیتوان خواند.در ارتباطی ، اصل خواننده است و در معنایی، اصل نویسنده. 
جواب سوال7:به اغلب زبان های زنده ی دنیا چون : انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی ،ترکی ،عربی

 خودآزمایی صفحه 164:              
جواب سوال 1:هم بستگی و هماهنگی دشمنان در رسیدن به خواسته های باطل خود و پراکندگی مسلمانان در گرفتن حقّ خود.
 
جواب سوال2:(دشمنان) با شما پیکار می کنند و به جنگی دست نمی گشایید. خدا را نافرمانی می کنند و خشنودی می نمایید. اگر در تابستان شما را بخوانم ،گویید هوا سخت گرم استمهلتی ده تا گرما کمتر شود . اگر در زمستان فرمان دهم ،گویید سخت سرد است؛ فرصتی ده تا سرما از بلاد به در شود.
               
جواب سوال3:قاطی کردن کارها؛ آشفته و نا به سامان نمودن اوضاع  
جواب سوال4:حضرت علی (ع)          جواب سوال5:مفعول                    جواب سوال6:نهان و روی گردان -  محکوم و محروم  
جواب سوال7:مرد مسلمانی که از غم چنین حادثه بمیرد.   
جواب سوال8:سست عنصری مسلمانان، ترس از جهاد، عدم اطاعت از فرمانده   
جواب سوال9:به خدا سوگند، با مردمی در آستانه ی  خانه شان نکوشیدند جز که جامه ی جامه ی خواری بر آنان پوشید.

خودآزمایی صفحه 168:              
جواب سوال1:    آبی که خضر حیات ازو یافت             //      در میکده جو که جام دارد 
               
               دهان شهد تو داده رواج آب خضر   //         لب چو قند از نبات مصر رواج           
                  فرق استآب خضر که ظلمات جای اوست //  تا آب ما که منبعش الله اکبر است          
جواب سوال2:ای حافظ، هم چنان که جرقّه ای برای آتش زدن و سوختن شهر امپراتور کافی است،از گفته ی شور انگیز تو چنان آتشی بر دلم نشسته که سراپای مرا در تب و تاب افکنده است.  
جواب سوال3:هیچ کدام پنهان شدنی نیست.          جواب سوال4:قطعه ی «تقلید»ص168 تو آن کشتی ای که ...     
جواب سوال5:           « بگفت از دل جداکن عشق شیرین // بگفتا چون زیم بی جان شیرین»     
                            « آتش است این بانگ و نیست باد // هرکه ایــن آتش ندارد نیست باد»     

خودآزمایی صفحه 176:        
جواب سوال1:مهتاب، سحر، صبح، گل، آب           جواب سوال2:آبله(تاول) زدن پا-  آرزوهای بربادرفته

جواب سوال3:غفلت، نابسامانی، پریشانی و ناآگاهی مردم جامعه
          
جواب سوال 4:خسته و رنجور شده، به آرزویش نرسیده، ولی همچنان امیدوار است.
          
جواب سوال5:نازک آرای تن ساقه گلی//غم این خفته ی چند// در و دیوار به هم ریخته      
جواب سوال6: سحر و صبح (نگران با من استاده سحر/صبح می خواهد از من )
  
جواب سوال7:تلاش برای جست وجو و یافتن چیزی- خستگی شدید- رنجور شدن

خودآزمایی صفحه 188:             
جواب سوال1:داستان کشته شدن رستم به دست برادرش یا نقل داستانهای شاهنامه
       
جواب سوال2:شاعر معتقد است که سروده های دیگر صرفاً زیبا وجذاب است امّا شعر شاعر فقط یک اثر صرفاً زیبا نیست بلکه ارزشمند،سنجش گر و هدفمند است.
         
جواب سوال3:هم چاه را توصیف می کند و هم بی شرمی چاه کَنان را.

جواب سوال4:تاریک، ژرف، پهناور، غم انگیز و شگفت آور که بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر کار گذاشته اند.

جواب سوال5:لبخند رستم   
جواب سوال6:سکوت ساکت گیرا، هماوای خروش خشم،طاق عزیز،کلید گنج مروارید،چاهسارگوش،رخش رخشنده
           
جواب سوال7: 1- کشتن شیر، 2- غلبه بر تشنگی مفرط،3- کشتن اژدها، 4- کشتن زنی جادوگر، 5- گرفتار نمودن اولاد دیو،         6-کشتن ارژنگ دیو،  7- نابودی دیو سپید.

خودآزمایی صفحه 194:              
جواب سوال1:خداوند در همه جا حضور دارد و بسیار به انسان نزدیک است.
      
جواب سوال2:چشمها را باید شست جور دیگر باید دید.
      
جواب سوال3:آب، گل سرخ، چشمه، پنجره، نور و...              جواب سوال4:ترکیبی از توصیف خیالی و نمادین
جواب سوال5:گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما/ تا به آواز شقایق که در آن زندانی است/ دل تنهایتان تازه شود.
جواب سوال6:روزگارم بد نیست/ تکّه نان / خرده هوش               جواب سوال7:شب بو: ویژگی کوتاهی ؛کاج:بلندی
جواب سوال8:من نمازم را وقتی می خوانم / که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو /من نمازم را بی تکبیره الاحرام علف می خوانم / بی قد قامت موج

خودآزمایی صفحه 196:              
جواب سوال1:استفاده بی جا و فراوان آرایه های ادبی و شکوه و شکایت از معشوق با زبانی نرم و لطیف و گیرا

جواب سوال2:چشم ناله /روی شکوه / شمع /دست شکوه / دوش ناله
  
جواب سوال3:بخت هنگامی به من روی آورد که دیگر پیر و ناتوان شده ام.
        
جواب سوال4:زیرا گرد و غبار پشت سر اسب حرکت می کند و هرگز به سوار کار نمی رسد(جوانی گذرا و دست نیافتنی )
             
جواب سوال5:زیرا محبت معشوق را انتخاب کرده است.
       
جواب سوال6:بیت سوم : هوا (ایهام تناسب)بیت نهم : دیده (ایهام )

خودآزمایی صفحه 198:              
جواب سوال1:به سبب ترس از حکومت مستبد و ستمگر، مجالی برای تحول، دگرگونی و انقلاب وجود نداشت.

جواب سوال2:آب، دریا، رود، کویر، خاک، علف، زمین
           
جواب سوال3:محیط ستم زده  ایران پیش از انقلاب اسلامی
               
جواب سوال4:ترکیبی از توصیف نمادین و تخیّلی

تهیه و تنظیم : غلامرضا هاتفی اردکانی  بهار 1390

[ سه شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 22:40 ] [ غلامرضا هاتفي اردكاني ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

امکانات وب



برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب



فال حافظ

  • تعبیر خواب
  • انجمن لپ تاپ